#govermentnursary

खाजगी रोपवाटिका अनुदान योजना शासन निर्णय

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाला क्षेत्र आहे. तसेच भाजीपाला क्षेत्रासाठी अशी कोणतीही मोठी योजना ही राज्य स्तरावर आतापर्यंत कार्यान्वित केली गेली...